Η εταιρεία μας παράγει έτοιμο σκυρόδεμα για όλες της κατηγορίες έτοιμου σκυροδέματος όπως αναφέρονται στον σχετικό πίνακα 1.1 που επισυνάπτεται πιο κάτω. Επίσης, μπορούμε να παράγουμε ειδικές συνθέσεις ύστερα από συνεννόηση με τον πελάτη.

Η επιλογή της κατάλληλης ποιότητας του έτοιμου σκυροδέματος εξαρτάται από την προβλεπόμενη ανθεκτικότητα της κατασκευής στις περιβαλλοντικές επιδράσεις, φυσικές ή χημικές, κατά τη διάρκεια του επιθυμητού χρόνου ωφέλιμης ζωής της και την περιοχή κατασκευής. Όλα αυτά τα καθορίζουν οι πολιτικοί μηχανικοί, μελετητές και αρχιτέκτονες του κάθε έργου ως επίσης και ο πελάτης.

Πιο κάτω αναφέρονται τα προϊόντα που παράγει η εταιρεία μας.

 • Έτοιμο σκυρόδεμα όλων των κατηγοριών
 • Εμφανές σκυρόδεμα (fare face)
 • Σταμπωτό σκυρόδεμα (Stamped Concrete)
 • Έτοιμος Σοβάς
 • Θερμοσοβάς
 • Αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα
 • Σκυρόδεμα ορυγμάτων
 • Πυλός πλήρωσης ορυγμάτων
 • Έτοιμο σκυρόδεμα με λεπτά αδρανή υλικά (Screed)
 • Αερακτικό σκυρόδεμα μειωμένου βάρους (Air Entrained Concrete)
 • Προκατασκευασμένοι Κύβοι άοπλου σκυροδέματος
 • Προκατασκευασμένοι Ανθώνες άοπλου σκυροδέματος

Όλα τα προϊόντα μας παράγονται με πρώτες ύλες και πρόσμικτα πιστοποιημένα με CE.

Πίνακας 1.1 Νέες Κατηγορίες σκυροδέματος

Οι νεότεροι κανονισμοί ορίζουν κατηγορίες σκυροδέματος, με βάση την χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή, fck. Έτσι σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος οι κατηγορίες σκυροδέματος είναι οι ακόλουθες:

 

Κατηγορία
σκυροδέματος

fck,κυλίνδρου
(MPa)

fck,κύβου
(MPa) N/mm2

C8/10

8

10

C12/15

12

15

C16/20

16

20

C20/25

20

25

C25/30

25

30

C30/37

30

37

C35/45

35

45

C40/50

40

50

C45/55

45

55

C50/60

50

60

 

όπου ο πρώτος αριθμός κάθε κατηγορίας ορίζει την χαρακτηριστική αντοχή κυλίνδρου (fck,cylinder), ενώ ο δεύτερος την χαρακτηριστική αντοχή κύβου (fck,cube) σε (MPa) N/mm2, στις 28 ημέρες.